سەردێڕ ماوە
گوواری ئیواران
00:25:00
ڕاوێژ
00:20:00
مافی مروف له ئیسلام دا
00:10:00
چیرۆکی شه‌و
00:30:00