سەردێڕ ماوە
ڕاوێژ
00:20:00
مافی مروف له ئیسلام دا
00:10:00