• زنجیره بەڵگە فیلمی

  زنجیره بەڵگە فیلمی " هەمەدان " -23-02-2023

  شوبات 26, 2023 19:29

  لەو زنجیره بەڵگە فیلمە دا کە لە چەند بەشدا پێشکەشتان دەکرێت گەشتێک دەکەین بەناو شوێنە مێژوویی و گەشتیارییەکان و سروشتی جوان و دڵڕفێنی پارێزگەی هەمەدان دا.

 • زنجیره بەڵگە فیلمی

  زنجیره بەڵگە فیلمی " هەمەدان " -22-02-2023

  شوبات 22, 2023 22:21

  لەو زنجیره بەڵگە فیلمە دا کە لە چەند بەشدا پێشکەشتان دەکرێت گەشتێک دەکەین بەناو شوێنە مێژوویی و گەشتیارییەکان و سروشتی جوان و دڵڕفێنی پارێزگەی هەمەدان دا.

 • زنجیره بەڵگە فیلمی

  زنجیره بەڵگە فیلمی " هەمەدان " -21-02-2023

  شوبات 22, 2023 21:09

  لەو زنجیره بەڵگە فیلمە دا کە لە چەند بەشدا پێشکەشتان دەکرێت گەشتێک دەکەین بەناو شوێنە مێژوویی و گەشتیارییەکان و سروشتی جوان و دڵڕفێنی پارێزگەی هەمەدان دا.

 • زنجیره بەڵگە فیلمی

  زنجیره بەڵگە فیلمی " هەمەدان " -20-02-2023

  شوبات 21, 2023 13:24

  لەو زنجیره بەڵگە فیلمە دا کە لە چەند بەشدا پێشکەشتان دەکرێت گەشتێک دەکەین بەناو شوێنە مێژوویی و گەشتیارییەکان و سروشتی جوان و دڵڕفێنی پارێزگەی هەمەدان دا.

 • زنجیره بەڵگە فیلمی

  زنجیره بەڵگە فیلمی " هەمەدان " -19-02-2023

  شوبات 19, 2023 21:38

  لەو زنجیره بەڵگە فیلمە دا کە لە دە بەشدا پێشکەشتان دەکرێت گەشتێک دەکەین بەناو شوێنە مێژوویی و گەشتیارییەکان و سروشتی جوان و دڵڕفێنی پارێزگەی هەمەدان دا.

 • زنجیره بەڵگە فیلمی

  زنجیره بەڵگە فیلمی " هەمەدان " -18-02-2023

  شوبات 19, 2023 21:37

  لەو زنجیره بەڵگە فیلمە دا کە لە دە بەشدا پێشکەشتان دەکرێت گەشتێک دەکەین بەناو شوێنە مێژوویی و گەشتیارییەکان و سروشتی جوان و دڵڕفێنی پارێزگەی هەمەدان دا.

 • زنجیره بەڵگە فیلمی

  زنجیره بەڵگە فیلمی " هەمەدان " -16-02-2023

  شوبات 18, 2023 12:16

  لەو زنجیره بەڵگە فیلمە دا کە لە دە بەشدا پێشکەشتان دەکرێت گەشتێک دەکەین بەناو شوێنە مێژوویی و گەشتیارییەکان و سروشتی جوان و دڵڕفێنی پارێزگەی هەمەدان دا.

 • زنجیره بەڵگە فیلمی

  زنجیره بەڵگە فیلمی " هەمەدان " -15-02-2023

  شوبات 16, 2023 09:02

  لەو زنجیره بەڵگە فیلمە دا کە لە دە بەشدا پێشکەشتان دەکرێت گەشتێک دەکەین بەناو شوێنە مێژوویی و گەشتیارییەکان و سروشتی جوان و دڵڕفێنی پارێزگەی هەمەدان دا.

 • زنجیره بەڵگە فیلمی

  زنجیره بەڵگە فیلمی " هەمەدان " - 14-02-2023

  شوبات 15, 2023 19:14

  لەو زنجیره بەڵگە فیلمە دا کە لە دە بەشدا پێشکەشتان دەکرێت گەشتێک دەکەین بەناو شوێنە مێژوویی و گەشتیارییەکان و سروشتی جوان و دڵڕفێنی پارێزگەی هەمەدان دا.

 • زنجیره بەڵگە فیلمی

  زنجیره بەڵگە فیلمی " هەمەدان " - 13-02-2023

  شوبات 13, 2023 22:49

  لەو زنجیره بەڵگە فیلمە دا کە لە دە بەشدا پێشکەشتان دەکرێت گەشتێک دەکەین بەناو شوێنە مێژوویی و گەشتیارییەکان و سروشتی جوان و دڵڕفێنی پارێزگەی هەمەدان دا.