گالێری

  • کۆتایی یاری ترامپ

    کانونی دوھەم 05, 2021 11:13

    کارتۆنیست: عەباس گودەرزی